Muốn tâm thanh tịnh đừng nên để ý đến lỗi người khác

Người thật sự biết tu là tự mình tu, không nhìn người khác. Nhìn người khác trong tâm sang phiền não, sẽ có ý kiến thì tâm liền bất bình, liền không thanh tịnh “Vốn không có một vật, nơi nào dính bụi trần” chính là vô tướng. “Vô tướng” không phải là nói không…