MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU của TÌNH TRẠNG KHÔNG HÀI HÒA (bệnh tật) Ở CƠ THỂ CON NGƯỜI

🌸🕊️

✅1. Bệnh tật ở thể vật lý có thể do những ảnh hưởng từ Thể Trí và Thể Cảm xúc: Những vấn đề ở Thể Trí và Thể Cảm xúc sẽ tác động đến Thể Phách (khung sườn của Thể xác) và rồi không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng đến thể xác.

✅2. Bệnh tật ở thể vật lý có thể là dấu hiệu của nghiệp lực từ đời trước. Vì Cái Tôi Cao Hơn luôn có ý muốn tìm kiếm sự cân bằng cho mọi trải nghiệm.

✅3. Bệnh tật ở thể vật lý có thể là dấu hiệu của các chương trình tiềm thức tiêu cực. Các tiềm thức tiêu cực như được lập trình, chúng cứ lặp đi lặp lại ở bên dưới tầng ý thức của tâm thức đang dần thức tỉnh. Có nhiều lập trình tiêu cực có nguồn gốc từ thời thơ ấu.

✅4. Bệnh tật ở thể vật lý có thể là sự chiêu cảm từ những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực của Nhân loại nói chung: Có những hình tư tưởng tiêu cực được tạo ra bởi Nhân loại. Cá nhân chúng ta thu hút những hình tư tưởng tiêu cực đó về bởi vì chúng ta cũng có một khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực nào đó.

✅5. Bệnh tật ở thể vật lý có thể là những bài học đời sống và những tình huống được thiết kế nhằm bật ra nội dung bài học đời sống mà Cái Tôi Cao Hơn ưu ái dành cho mỗi chúng ta. Thường thì những bài học này có ý nghĩa biểu tượng, và tiềm thức luôn có năng lực diễn giải ý nghĩa của các bài học này cho dù tâm trí ý thức có thể hiểu được hay không.

(trích dịch từ bài "These Kuthumi hands, a healer reawakens" --- đăng trên trang blog của Tiến sĩ Y khoa James Oliver Cyr)

It is not my aim to go into a detailed discussion about the true causes of the dysharmonies which plague the human body, but I will offer a brief list of the principle ones:

1. Influences from the Mental Body and the Emotional Body which ultimately impact the Aetheric Body (the template of the physical body) and then inevitably the physical body.

2. Karmic carry-over from another lifetime as the Higher Self seeks to balance all It's experiences.

3. Negative subconscious programs which play repeatedly below the awareness of the waking consciousness, many of which originated during childhood.

4. Negative aetheric thought-forms produced by Humanity and attracted to the individual by some form of negative thinking pattern.

5. Lessons and learning experiences offered (lovingly) by the Higher Self usually in a symbolic way, which the subconscious is always capable of interpreting whether or not the conscious mind is able to do so.

("These Kuthumi hands, a healer reawakens" --- by James Oliver Cyr., M.D.)

Các bài viết khác